Kwaliteitsstatuut


Nota bene: Dit Kwaliteitsstatuut is goedgekeurd door de daartoe bevoegde instantie m.i.v. 1 januari 2017. Voor actuele informatie kunt u beter op de andere pagina’s van deze website kijken want dit document is sindsdien niet veranderd. De meeste informatie klopt wel maar bijvoorbeeld tarieven of informatie over verzekering kunnen in de tussentijd zijn gewijzigd. Laatste wijziging 28-02-2019.

Kwaliteitsstatuut Praktijk dr. F.W.Wilmink, psychiater/psychotherapeut

11-08-2016

 1.Algemeen

De praktijk is gevestigd in het Marturiagebouw, Thorbeckelaan 199, 9402DA Assen. De praktijk is ondergebracht in een besloten vennootschap met de naam Hodogos B.V., KvK nummer 63894815 Groningen. Het e-mailadres is praktijk@fwwilmink.nl, de website vindt u onder www.fwwilmink.nl.

Op de website vindt u waarschijnlijk alle informatie die u zoekt over praktische vragen, met name of uw behandeling door uw verzekering wordt vergoed, en zo niet, hoe het dan geregeld is.

2.Soort zorg die verleend wordt

De zorg die wordt verleend valt onder de zog. Specialistische GGZ.

3.Aandachtsgebieden

U kunt niet voor alle aandoeningen terecht. Aandoeningen met een chronisch karakter behandel ik niet. U kunt dan denken aan verslavingsproblemen (drank, drugs, sex, games, tabak), eetstoornissen zoals anorexia, ernstiger vormen van autisme, schizofrenie, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, zwakbegaafdheid. Voor deze aandoeningen moet u bij de GGZ zijn.

4.Samenstelling van de praktijk

Mijn praktijk is een zogenaamde solo-praktijk, dat wil zeggen dat u alleen met mij te maken hebt: dr. F.W.Wilmink, psychiater/psychotherapeut, BIG registratienummers 89024949701 / 59024949716.

5.Professioneel netwerk en waarneming

In mijn professionele netwerk heb ik contact met huisartsen, collega-psychiaters en collega-psycho-therapeuten, GGZ-instellingen en algemene ziekenhuizen (zoals het WZA). Niemand is alwetend, dus soms is het prettig om een collega te raadplegen.

De praktijk is alleen op vrijdag open. Dat betekent dat u voldoende sterk in uw schoenen moet staan om maximaal één maal per week een behandelcontact te hebben. Voor veel aandoeningen is dat overigens ook voldoende. Tussen de vrijdagen door is het mogelijk om korte vragen te stellen via SMS. De telefoon staat aan op alle dagen van ca. 10 uur tot ca. 22 uur. Zoals: dat u verhinderd bent voor de afspraak; dat uw medicijnen op zijn; of u een week eerder kunt komen, enzovoort. Een enkele keer is iemand in paniek en vraagt om advies, dat kan ook, mits het bij een enkele keer blijft. Eventueel zal ik u verwijzen naar uw huisarts of (‘s avonds en in het weekend) de huisartsenpost, vooral als de crisis zodanig is dat die niet op afstand kan worden opgelost – maar dat komt maar zelden voor.

Tijdens vakanties is er een waarnemingsregeling, gewoonlijk via de collegae van de intervisiegroep. U krijgt de regeling op papier aangereikt.

Ik heb geen speciale afspraken met de ggz-crisisdienst, HAP of SEH, omdat er korte lijnen zijn in het netwerk en problemen zich nooit voordoen.

6.Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars: Achmea, VGZ, Multizorg, de Friesland en DSW.

Bent u verzekerd bij DSW of de Friesland, of bij één van de maatschappijen die onder Achmea, VGZ of Multizorg vallen, dan dekt uw Basisverzekering de kosten, voor zover die uitstijgen boven uw eigen risico. Onder Achmea, VGZ en Multizorg vallen vele merken. Enkele bekende zijn: Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, FBTO, Univé, IZZ, ASR, ONVZ, VvAA. Voor een volledige lijst zie de UZOVI lijst op www.vektis.nl.

Pas op: De polissen van VGZ Goede Keuze (natura selectief)), Bewuzt Basis (natura selectief)), Univé Zorg Select (natura selectief), IZA GezondSamenPolis Natura (selectief) en Cares Natura Selectief (Besured) kennen beperkingen !!! Op de website van VGZ kunt u uitvinden hoe het precies zit. Zie

https://www.vgz.nl/vergoedingen/psychologische-zorg.

7.Behandeltarieven

Bent u daarentegen verzekerd bij CZ of Menzis (o.a. Delta LLoyd, OHRA, Anderzorg), dan dekt de verzekering slechts ongeveer 70% van de kosten, voor zover die uitstijgen boven uw eigen risico. In dat geval zult u zelf dus nog moeten bijbetalen. De bijbetaling komt in mijn praktijk neer op 20% van het maximumtarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij elkaar is de vergoeding dan ongeveer 90% van het maximumtarief, gelijk aan wat verzekeraars met wie wél een contract bestaat gemiddeld vergoeden.

De maximumtarieven volgens de NZa voor trajecten die zijn gestart in 2016 kunt u vinden op

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243890_22/1/

in Bijlage 1. Om een indruk te geven:

  1. 0-99 minuten door psychiater bestede tijd: €   172
  2. 100-199 minuten ca  €   395
  3. 200-399 minuten €   724
  4. Vanaf 250 minuten direct face-to-face contact € 1377 tot ca. € 4928 bij meer dan 30 uur totale tijd.

De totaal bestede tijd is altijd meer dan de face-to-face tijd vanwege administratie, overleg met de huisarts, en dergelijke. Onder directe tijd valt behalve face-to-face ook ear-to-ear en bit-to-bit.

8.Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

  1. Geaccrediteerde Bij- en nascholing, in voldoende mate (puntencriterium NVvPsychiatrie)
  2. Deelname aan de KwaliteitsVisitatie (laatste februari 2016, met goed gevolg)
  3. Deelname aan een intervisiegroep
  4. Volgen van wetenschappelijke literatuur

9.Klachten- en geschillenregeling

Uiteraard doe ik mijn best om de diagnose goed te stellen en de behandeling zo snel en effectief te laten zijn als bij uw probleem mogelijk is. Als u dan toch ergens ontevreden over bent is de kans dan ook groot dat er sprake is van een misverstand. Het is daarom het beste (en het prettigst) om uw ontevredenheid uit te spreken (dat werkt vrijwel altijd positief) in plaats van direct een klacht in te dienen (dat werkt vrijwel altijd negatief). Natuurlijk, als ik iets doe wat volgens u echt niet door de beugel kan, dan kan een klacht op zijn plaats zijn, maar ook dan is het uitspreken van uw ongenoegen zinvol om te zien of er toch sprake is van een misverstand. Voor de klachtenregeling, zie de website van de Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Drenthe/Zwolle e.o. : www.vzgp.nl.

10.Regeling bij vakantie en calamiteiten

Tijdens vakanties is er een waarnemingsregeling, gewoonlijk via de collegae van de intervisiegroep. U krijgt de regeling op papier aangereikt.

Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

11.Wachttijd voor intake en behandeling

De wachttijd voor het eerste gesprek is in mijn praktijk is 1-2 weken. Daarna is er geen wachttijd meer.

12.Aanmelding en intake

De gewone gang van zaken is dat uw huisarts een verwijsbrief stuurt, en ik u dan na ontvangst van die verwijsbrief schriftelijk uitnodig voor de eerstvolgende vrijdag. Meestal is dat de vrijdag in de week daarop.  – Soms belt een huisarts of iemand nog eerder kan komen. Soms lukt dat. In dat geval zal de huisarts u wel direct een verwijsbrief moeten meegeven.

Als ik u geen passend antwoord kan bieden op uw zorgvraag dan verwijs ik u terug naar de verwijzer met een passend advies-

13.Diagnostiek

De diagnose en de behandelingsindicatie worden door mij gesteld. Andere personen zijn daar niet bij betrokken.

14.Behandeling

Ik bespreek samen met u hoe ik tegen uw klachten/problemen aankijk (de diagnose) en welke aanpak ik daarbij voor ogen heb (het te volgen beleid, ook wel Behandelingsplan genoemd). De diagnose en het beleid worden vermeld in de spreekuurbrief voor de huisarts, tenzij u daarvoor geen toestemming geeft. Tijdens de behandeling ben ik uiteraard uw aanspreekpunt.

De voortgang van uw behandeling wordt in eerste instantie natuurlijk door u en mij samen besproken. Daarnaast bestaat er een wettelijke verplichting om elke drie maanden een vragenlijst in te vullen over uw klachten en problemen. Voorafgaande aan het eerste gesprek krijgt u die schriftelijk thuisgestuurd, samen met de uitnodiging voor het eerste gesprek. Daarna vult u de lijst in op de computer.

De scores op deze vragenlijsten worden (na anonimisering) verstuurd naar de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Ook dit is wettelijk verplicht. Ik heb een zogenaamde Bewerkersovereenkomst gesloten (volgens landelijk model) met de Stichting SVR die deze gegevens aanlevert aan SBG. Deze overeenkomst garandeert dat aan alle eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op Datalekken wordt voldaan.

Daarnaast vraag ik u na afloop van de behandeling om mij vier rapportcijfers te geven. Zie daarvoor op de website de vraag: Hoe wordt dokter Wilmink beoordeeld?

15.Afsluiting/nazorg

Ik bespreek met u (en eventueel uw naasten) de resultaten van de behandeling en zo nodig eventuele vervolgstappen. Uw huisarts wordt hiervan in kennis gesteld door middel van een afsluitende brief, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

16.Omgang met patiëntengegevens

Alles wat mij bekend wordt in mijn functie als psychiater (dus ook informatie die anderen mij in mijn functie als psychiater zouden verstrekken) valt onder het beroepsgeheim. Zelfs voor de Rechtbank geldt dat (dan heb ik “verschoningsrecht”). Overigens niet als u een tuchtzaak zou beginnen, want dan gaat men ervan uit dat u er geen bezwaar tegen hebt dat uw medische geschiedenis openbaar wordt. In strafrechtzaken kan de Officier van Justitie uw dossier opeisen (“vorderen”); maar dan moet er wel de sterke verdenking van een strafbaar feit zijn. Ter geruststelling: zoiets heb ik nog niet meegemaakt, evenmin als klachtenprocedures of tuchtzaken.

Informatie die door derden wordt gevraagd kan dus in alle gewone gevallen alleen met uw toestemming worden verstrekt.

Een uitzondering doet zich voor wanneer u elders een behandeling ondergaat (lichamelijk of psychisch) en men vragen heeft over uw geschiedenis of (geestelijke) conditie. De wet (WGBO) zegt dat dan overleg mag worden gevoerd tussen behandelaars, maar alleen bij dringende vragen in spoedsituaties.

In de regel krijgt de huisarts die u verwezen heeft (en dus weet waar het over gaat) wél een bericht over de behandeling. Maar als u dat niet wilt dan gebeurt dat niet. Het is prettig als u dat zelf duidelijk aangeeft.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ik gebruik de privacyverklaring als u uw diagnose niet kenbaar wil maken aan uw zorgverzekeraar / DIS.

17.Tenslotte

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

Dr.F.W.Wilmink, psychiater/psychotherapeut